Biên bản nghiệm thu công trình nội thất

0
8583

Các bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hay về biên bản nghiệm thu hay trên internet hiện nay để tham khảo. Nhưng để tìm được tài liệu đầy đủ và chi tiết nữa thì bạn hãy truy cập Hồ sơ xây dựng nhé ! Hôm nay chúng tôi chia sẻ đến cho các bạn mẫu biên bản nghiệm thu công trình nội thất

Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu công trình nội thất là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình nội thất là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu các công việc nội thất công trình. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thời gian địa điểm lập biên bản…

Mẫu biên bản nghiệm thu thi công nội thất công trình

Nghiệm thu thi công nội thất công trình bao gồm nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng

Biên bản hiện trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 – – – -o0o – – – –

           Vĩnh Phúc, ngày ….. tháng ….năm 2014

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Dự án     : Flamingo Đại Lải Resort

Gói thầu :Cung cấp, thi công và lắp đặt hoàn thiện nội thất Bungalow

Địa điểm :Thôn Đồng Dè, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc        Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 2014 tại công trường dự án Flamingo Đại Lải Resort chúng tôi gồm có :

* Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Vương HVGC

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….

* Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Nhà đẹp AZhome

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường hai bền cùng nhau thống nhất một số nội dung như sau :

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU                                        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU

Nghiệm thu giai đoạn phần mộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – -o0o – – – –

           Hà Nội, ngày ….. tháng ….năm 2014

                                                     BIÊN BẢN SỐ:…./2014/NTGĐ-FL

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Dự án     : Flamingo Đại Lải Resort

Gói thầu : Cung cấp, thi công và lắp đặt hoàn thiện nội thất

Địa điểm :  Dự án Flamingo Đại Lải Resort – Thôn Đồng Dè, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc        Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 1. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu giai đoạn phần mộc                                    
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

* Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Vương HVGC

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….

* Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinacon Việt Nam

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 1. Thời gian nghiệm thu :

–  Bắt đầu :   …..h….. , ngày …… tháng ….. năm 2014

–  Kết thúc :  ….h ……, ngày ……tháng ….. năm 2014

       Tại công trình

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện :
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số : …./YCNTGĐ ;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ giai đoạn xây dựng của nhà thầu số : …. /NTNBGĐ;
 • Tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra và nghiệm thu:

+TCVN 4252 : 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu ;

+ TCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi công ;

+­ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình ;

+ TCXDVN 371 :2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng ;

+ Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hợp đồng;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu xây dựng;
 • Các văn bản khác có liên quan:
 1. Chất lượng công việc xây dựng (Đối chiếu với thiết kế, các tiêu chuẩn và quy phạm):

     Đúng với hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng thi công theo quy phạm tiêu chuẩn hiện hành.

 1. Các ý kiến khác (nếu có):

     Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Kết luận :

     Đồng ý nghiệm thu cho phép triển khai giai đoạn thi công tiếp theo                                                                                                       

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU                                       ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU

 

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Các hồ sơ được nêu tại mục 4 của biên bản này

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu,

 Nghiệm thu giai đoạn phần sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – -o0o – – – –

           Hà Nội, ngày ….. tháng ….năm 2014

                                                     BIÊN BẢN SỐ:…./2014/NTGĐ-FL

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Dự án     : Flamingo Đại Lải Resort

Gói thầu :Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện nội thất

Địa điểm :Thôn Đồng Dè, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 1. Đối tượng nghiệm thu : Nghiệm thu giai đoạn phần sơn
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

* Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Vương HVGC

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….

* Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinacon Việt Nam

 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 • Ông : …………………………………….                                         Chức vụ : …………………………………….
 1. Thời gian nghiệm thu :

–  Bắt đầu :   …..h….. , ngày …… tháng ….. năm 2014

–  Kết thúc :  ….h ……, ngày ……tháng ….. năm 2014

       Tại công trình

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện :
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số : …./YCNTGĐ ;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ giai đoạn xây dựng của nhà thầu số : …. /NTNBGĐ;
 • Tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra và nghiệm thu:

+TCVN 4252 : 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu ;

+ TCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi công ;

+­ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình ;

+ TCXDVN 371 :2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng ;

+ Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hợp đồng;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu xây dựng;
 • Các văn bản khác có liên quan:
 1. Chất lượng công việc xây dựng (Đối chiếu với thiết kế, các tiêu chuẩn và quy phạm):

     Đúng với hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng thi công theo quy phạm tiêu chuẩn hiện hành.

 1. Các ý kiến khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết luận :

     Đồng ý nghiệm thu cho phép triển khai giai đoạn thi công tiếp theo                                                                                                       

 

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU                                        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU

 

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Các hồ sơ được nêu tại mục 4 của biên bản này

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu,

 Download Biên bản nghiệm thu thi công nội thất

Thuộc tính BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Loại tài liệu BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Năm phát hành 04/2020
Dạng tài liệu Word(.docx)
Lĩnh vực Nội thất
Tải xuống Biên bản nghiệm thu công trình nội thất
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 

Xin cảm ơn các bạn đã đón xem bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo với những tài liệu hay khác nhé!

Bài viết được quan tâm nhiều nhất

 1. Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng
 2. Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng
 3. File excel tính toán xà gồ thép hộp được nhiều người dùng nhất
 4. File excel tính toán cột lệch tâm phẳng
 5. File excel tính toán tải trọng gió cho nhà xưởng.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

 1. Cách lập hồ sơ nghiệm thu
 2. 86 mẫu biên bản nghiệm thu hoàn chỉnh cho công trình xây dựng
 3. Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 4. Nghiệm thu công trình là gì? Các bước nghiệm thu công trình
 5. Hồ sơ nghiệm thu PCCC
 6. Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : thiết kế nhà xưởng azhome

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com//full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com//thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com//4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com//commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com//combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com//15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com//7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com//combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.