Mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất nhà văn hóa Phường

0
1888

Download Mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất nhà văn hóa Phường

Mật khẩu : Cuối bài viết

CTY CP ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG ABA ___________________________

 

Số:        /BC-ABA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cửa Lò,  ngày     tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

 

Gói thầu: Gói thầu số 04: Nhà văn hóa (Phần móng; Cột, dầm, sàn, xây thô, mái, bể phốt); Mương thoát nước; Phá dỡ, san nền; Chống mối; Chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò.

Kính gửi: UBND phường Nghi Thủy.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

 1. a) Khái quát về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý là cơ sở để thực hiện gói thầu:

– Tên Chủ đầu tư: UBND phường Nghi Thủy.

– Tên Bên mời thầu: UBND phường Nghi Thủy.

– Tên dự án: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò.

+ Tổng mức đầu tư: 5.689.130.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Nguồn vốn:

Ngân sách thị xã Cửa Lò hỗ trợ từ nguồn vượt thu và nguồn thu quyền sử dụng đất thị xã Cửa Lò.

Ngân sách Phường (năm 2016 đã được bố trí 1.900 triệu đồng tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 09/9/2016).

Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng.

+ Địa điểm: Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò.

+ Quy mô công trình:

Xây dựng nhà văn hóa phường diện tích 1.109m2 và các hạng mục phụ trợ.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Nhà văn hóa (Phần móng; Cột, dầm, sàn, xây thô, mái, bể phốt); Mương thoát nước; Phá dỡ, san nền; Chống mối; Chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

– Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Thông báo mời thầu trên các thông tin đại chúng cụ thể: Trên Báo Đấu thầu của Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 241 ngày 16/12/2016, mã thông tin 6A-16207884.

+ Tổ chức bán hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 21/12/2016 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 28/12/2016 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian đóng thầu 8 giờ 30 phút, ngày 28/12/2016.

+ Thời gian mở thầu 8 giờ 35 phút, ngày 28/12/2016.

– Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này:

+ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND thị xã Cửa Lò về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò;

+ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND thị xã Cửa Lò về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò;

+ Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /   /2016 của UBND thị xã Cửa Lò về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò;

+ Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /   /2016 của UBND phường Nghi Thủy về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp Gói thầu số 04: Nhà văn hóa (Phần móng; Cột, dầm, sàn, xây thô, mái, bể phốt); Mương thoát nước; Phá dỡ, san nền; Chống mối; Chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò.

 1. b) Danh sách nhà thầu mua hoặc nhận HSYC từ bên mời thầu và danh sách nhà thầu nộp HSĐX:

Danh sách nhà thầu mua HSYC từ bên mời thầu:

+ Nhà thầu: Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

+ Nhà thầu: Công ty CP xây dựng Bình An.

+ Nhà thầu: Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam.

– Danh sách nhà thầu nộp HSĐX:

+ Nhà thầu: Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

+ Nhà thầu: Công ty CP xây dựng Bình An.

+ Nhà thầu: Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam.

2. Tổ chuyên gia:

 1. a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty CP đầu tư và xây dựng ABA thành lập theo Quyết định số     /QĐ-TDC ngày   /   /2016 để thực hiện đánh giá HSĐX Gói thầu số 04: Nhà văn hóa (Phần móng; Cột, dầm, sàn, xây thô, mái, bể phốt); Mương thoát nước; Phá dỡ, san nền; Chống mối; Chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò.

 1. b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt Họ và tên Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia Phân công công việc
1 Nguyễn Huy Chiến Tổ trưởng Phụ trách chung
2 Nguyễn Hồng Dũng Tổ viên Giúp tổ trưởng trong công tác chấm thầu và chịu trách nhiệm chính chấm năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp thi công, tiến độ thi công; Chấm phần tác động môi trường, vệ sinh và an toàn lao động
3 Phùng Ngọc Hưng Tổ viên Giúp tổ trưởng trong công tác chấm thầu và chịu trách nhiệm chính rà soát khối lượng, đơn giá và đánh giá tài chính; Chịu trách nhiệm kiểm tra bảo đảm dự thầu; Chịu trách nhiệm chính tổng hợp, soạn thảo, lập báo cáo, lập hồ sơ và các văn bản
 1. c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của tổ chuyên gia là độc lập trong quá trình đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐX:

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

Căn cứ vào kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐX do Bên mời thầu thực hiện, kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

Stt Tên nhà thầu Nội dung không thống nhất Ghi chú
Bản gốc Bản chụp
1 Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh Không Không  
2 Công ty CP xây dựng Bình An Không Không  
3 Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam Không Không  

 

2. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

 1. a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX (lập theo Mẫu số 1); đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐX (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐX được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

Stt Tên nhà thầu Kết luận

(Đạt, không đạt)

Ghi chú
1 Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh Đạt  
2 Công ty CP xây dựng Bình An Không đạt Không đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 luật Đấu Thầu
3 Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam Đạt  
 1. b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐX không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐX):

Công ty CP xây dựng Bình An không đáp ứng do chưa đăng ký danh sách trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

 1. c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

Do Công ty CP xây dựng Bình An có HSĐX không hợp lệ nên không đưa vào bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)

 1. a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

Stt Tên nhà thầu Kết luận

(Đạt, không đạt)

Ghi chú
1 Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh Đạt  
2 Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam Không đạt  
 1. b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSYC:

Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam:

– Không có tài liệu chứng minh khoản tài chính có khả năng thanh khoản 500 triệu đồng.

– Không có công nhân chuyên ngành.

– Không có thiết bị đảm bảo đủ điều kiện để thi công gói thầu.

 1. c) Các nội dung làm rõ HSĐX nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

Do Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm nên không đưa vào bước đánh giá về kỹ thuật.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

 1. a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSĐX (lập theo Mẫu số 4A hoặc Mẫu số 4B), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú
1 Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh Đạt  

 

 1. b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSYC (kể cả khi đã làm rõ HSĐX): Không.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về tài chính của từng HSĐX (lập theo Mẫu số 11), kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 6 dưới đây:

Bảng số 6

Stt Nội dung Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh
1 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có) 3.080.000.000 đ

 

2 Giá trị sửa lỗi 0
3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch 0
4 Tỷ lệ % sai lệch thiếu 0
5 Giá trị giảm giá (nếu có) 0
6 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) 3.080.000.000 đ

 

7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSYC (nếu có) 0
8 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) 3.080.000.000 đ

 

  Phương pháp giá thấp nhất  
9 ΔƯĐ (nếu có) 0
10 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 3.080.000.000 đ

 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSĐX

Trên cơ sở đánh giá HSĐX của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSĐX được tổng hợp theo Bảng số 7 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 7

Stt Nội dung Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh
1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐX Đạt  
2 Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Đạt  
3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật Đạt  
  Phương pháp giá thấp nhất    
4 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 3.080.000.000 đ

 

 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

 1. Danh sách nhà thầu được xem xét:

Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

 1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

           Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 1. Những nội dung của HSYC chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSĐX hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.
 2. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Ông: Nguyễn Huy Chiến

Ông: Nguyễn Hồng Dũng

Ông: Phùng Ngọc Hưng

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ABA

GIÁM ĐỐC

Mẫu số 1

KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

Stt Nội dung kiểm tra Kết quả Ghi chú
Không có
1 Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐX x    
2 Đơn dự thầu x    
3 Bảo đảm dự thầu x    
4 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu x    
5 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm x    
6 Đề xuất về kỹ thuật x    
7 Đề xuất về tài chính x    
8 Các thành phần khác thuộc HSĐX x    

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP xây dựng Bình An.

Stt Nội dung kiểm tra Kết quả Ghi chú
Không có
1 Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐX x    
2 Đơn dự thầu x    
3 Bảo đảm dự thầu x    
4 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu x    
5 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm x    
6 Đề xuất về kỹ thuật x    
7 Đề xuất về tài chính x    
8 Các thành phần khác thuộc HSĐX x    

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam.

Stt Nội dung kiểm tra Kết quả Ghi chú
Không có
1 Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐX x    
2 Đơn dự thầu x    
3 Bảo đảm dự thầu x    
4 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu x    
5 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm x    
6 Đề xuất về kỹ thuật x    
7 Đề xuất về tài chính x    
8 Các thành phần khác thuộc HSĐX x    

 

 

Mẫu số 2

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

 

Stt

 

Nội dung đánh giá Kết quả đánh giá Nhận xét của chuyên gia Ghi chú
Đáp ứng Không đáp ứng
1 Bản gốc HSĐX x      
2 Đơn dự thầu x      
3 Thời hạn hiệu lực của HSĐX x      
4 Bảo đảm dự thầu x      
5 Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) x      
6 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)        
7 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu x      
KẾT LUẬN Đạt    

 

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP xây dựng Bình An.

 

Stt

 

Nội dung đánh giá Kết quả đánh giá Nhận xét của chuyên gia Ghi chú
Đáp ứng Không đáp ứng
1 Bản gốc HSĐX x      
2 Đơn dự thầu x      
3 Thời hạn hiệu lực của HSĐX x      
4 Bảo đảm dự thầu x      
5 Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) x      
6 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)        
7 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu   x    
KẾT LUẬN Không đạt    

 

 

 

 

 

HSĐX của nhà thầu: Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam.

 

Stt

 

Nội dung đánh giá Kết quả đánh giá Nhận xét của chuyên gia Ghi chú
Đáp ứng Không đáp ứng
1 Bản gốc HSĐX x      
2 Đơn dự thầu x      
3 Thời hạn hiệu lực của HSĐX x      
4 Bảo đảm dự thầu x      
5 Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) x      
6 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)        
7 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu x      
KẾT LUẬN Đạt    

 

Mẫu số 11

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

 

HSĐX của nhà thầu Công ty CP tư vấn và xây dựng Dũng Mạnh.

 

Stt Nội dung Giá trị
1 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có) 3.080.000.000 đ
2 Giá trị sửa lỗi 0
3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch 0
4 Tỷ lệ sai lệch thiếu 0
5 Giá trị giảm giá (nếu có) 0
6 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) 3.080.000.000 đ
7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSYC (nếu có) 0
8 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) 3.080.000.000 đ
  Phương pháp giá thấp nhất  
9 ΔƯĐ (nếu có) 0
10 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 3.080.000.000 đ

    Người đánh giá

 

Câu hỏi : giàn phơi thông minh nhập khẩu
Mật khẩu: 20XXXXXX (8 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com//full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com//thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com//4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com//commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com//combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com//15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com//7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com//combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.