Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

0
15461

Thông thường với một dự án xây dựng gồm 3 bước nghiệm thu cơ bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng


Mật khẩu : Cuối bài viết

A. NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng gồm có :

Nghiệm thu nội bộ

Các tài liệu liên quan

 • Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;
 • Nhật ký thi công;
 • Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;
 • Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
 • Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu;
 • Máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra (nếu có).

Thành phần tham gia nghiệm thu

 • Nhà thầu thi công.

Trình tự nghiệm thu

 • Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;
 • Kiểm tra các tài liệu liên quan;
 • Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;
 •  Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:
 • Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 • Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

Phiếu yêu cầu nghiệm thu

Các tài liệu cần thiết

 • Biên bản nghiệm thu nội bộ;
 • Các tài liệu liên quan.

Người ký phiếu yêu cầu

 • Nhà thầu thi công;
 • Tư vấn giám sát
 • Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

Nghiệm thu công việc xây dựng

Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

 • Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
 • Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;
 • Nhật ký thi công;
 • Nhật ký tư vấn giám sát;
 • Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;
 • Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
 • Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu.

Các thành phần tham gia nghiệm thu

 • Chủ đầu tư;
 • Tư vấn giám sát;
 • Nhà thầu thi công.

Trình tự nghiệm thu công việc

 1. Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;
 2. Kiểm tra các tài liệu liên quan;
 3. Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;
 4. Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:
 5. Đồng ý nghiệm thu: Cho phép triển khai công việc tiếp theo;
 6. Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

Cùng chúng tôi tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng sau đây :

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

BIÊN BẢN SỐ ………………………

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ………(ghi tên công trình xây dựng)………...

 1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 3. a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
 4. b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 2. a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghị định này).
 3. b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
 4. c) Các ý kiến khác nếu có.
 5. d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 6. Kết luận :

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

 

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

 

B. NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

SỐ: ……………….

Công trình: ………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………….

 1. Đối tượng nghiệm thu: …………….. (Ghi rõ tên bộ phận được nghiệm thu) ……………
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 10.

– Ông: ……………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

– Ông: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

 • Đại diện Tư vấn Giám sát (nếu thuê Tư vấn giám sát) ………………………………………….

– Ông: ………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………..

– Ông: ………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………..

 • Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………..(Ghi tên nhà thầu) …………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………….

– Ông: ………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …….giờ….ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……..giờ….ngày….tháng…..năm….

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 2. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng

– Các kết quả thí nghiệm trong quá trình xây dựng (cường độ bê tông; dung trọng hoặc độ chặt của đất đắp, cát đắp; vv…)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan .

– Các biên bản nghiệm thu công việc trong quá trình xây dựng

– Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng do nhà thầu lập đã được CBGS ký xác nhận.

 1. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

 1. Các ý kiến khác nếu có:
 2. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai giai đoạn thi công tiếp theo).

BAN QUẢN LÝ ĐT & XDTL10
Trưởng (phó) ban CB GS
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trưởng TVGS CBGS

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU XÂY LẮP
Trưởng ban CHCT CBKT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

C. NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)

 ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………………………………….
 2. Hạng mục công trình: …………………………………………………………………………………….
 3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………..
 4. 4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

– Ông: …………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………..

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có):(Ghi tên nhà thầu thi công)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

 1. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………(Ghi tên sở chuyên ngành)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 1. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: .…(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 1. Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

Các đơn vị khác (nếu có)

 1. 5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: ……….ngày……tháng…..năm……

– Kết thúc: …..ngày…….tháng…..năm…..

+ Địa điểm: ……………………..(Ghi địa điểm nghiệm thu)

 1. 6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của ……. số…..ngày….tháng).

– Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị được nghiệm thu của nhà thầu.

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày….tháng….năm….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn bản số ….ngày….tháng….năm…. của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

 1. Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:
 • Qui mô công trình:

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

 • Thời gian xây dựng:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

 • Khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng khối lượng chủ yếu theo thiết kế và thực tế đã thực hiện được)

 • Chất lượng:

(Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật để ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng).

 1. Các ý kiến khác (nếu có): ………….… (ghi ý kiến nhận xét khác nếu có)
 2. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi đầy đủ tên công trình /hạng mục công trình) ……xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có) ….

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

 1. Sở chuyên ngành …………………..(Ghi tên sở chuyên ngành)………………………………….
 2. Đơn vị Quản lý khai thác: …………..(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)……………………
 3. UBND huyện ………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay).

Download Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Xin cảm ơn các bạn đã đón xem bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo với những tài liệu hay khác nhé!

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

 1. Cách lập hồ sơ nghiệm thu
 2. Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu
 3. 86 mẫu biên bản nghiệm thu hoàn chỉnh cho công trình xây dựng
 4. Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 5. Nghiệm thu công trình là gì? Các bước nghiệm thu công trình
 6. Hồ sơ nghiệm thu PCCC

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

 

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com//full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com//thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com//4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com//commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com//combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com//15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com//7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com//combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây